Cover Photo for Shawarmanji Restaurant - Salmiya Branch - Kuwait
Logo of Shawarmanji Restaurant - Salmiya Branch - Kuwait

  Shawarmanji Restaurant - Salmiya Branch - Kuwait (CLOSED!)

5,798 views since 01/05/2016

Contact Info of Shawarmanji Restaurant Salmiya Branch

Phone Number:(+965) 1880016
Website:www.shawarmanji.com
Facebook:shawarmanji
Twitter:shawarmanji
Instagram:shawarmanji
Instagram:shawarmanjikw

Address of Shawarmanji Restaurant Salmiya Branch

 Kuwait :: Hawalli Governorate \ Salmiya - Block 3, Amr Bin Al Aas Street (Restaurants Street)

Map & Directions to Shawarmanji Restaurant Salmiya Branch

Branches & Locations of Shawarmanji Restaurant in Kuwait

Shawarmanji - Jahra
Shawarmanji - Jahra

 2  -  Shawarma & Doner

Shawarmanji - Salmiya
 Shawarmanji - Salmiya

 0  -  Shawarma & Doner